Stiftelsen Wilhelm Govenii Minne

Ändamål

Stadgarna stadsfästes av Kungl. Maj:t den 23 mars 1906, ändrades genom Kungl. Maj:ts beslut den 15 juni 1951, genom beslut av stiftelsens styrelse anmält till länsstyrelsen i Stockholms län den 20 februari 1998, genom Kammarkollegiets beslut om permutation den 12 januari 1998, genom beslut av stiftelsens styrelse anmält till länsstyrerelsen i Stockholms län den 9 september 1998 samt genom Kammarkollegiets beslut om permutation den 27 augusti 2007.


Stiftelsens ändamål lyder idag:


Stiftelsen, som grundades genom av bruksägaren Henrik Wilhelm Chrisitian Govenius och hans hustru Alisa Matilda Govenius, född Sjöström, den 26 mars 1903 upprättat testamente, har till ändamål att efter bedömande av vad som är ändamålsenligt, förvärva färdigställa hyresfastigheter eller lämplig mark och därpå uppföra och förvalta sunda och tjänliga byggnader, vilka skall upplåtas för uthyrning av bostäder och i mån av utrymme för lokaler.

Bostadslägenheterna skall uthyras på billiga villkor till skötsamma personer ur arbetsklassen med hemortsrätt i Stockholm. Företräde skall ges till de mest behövande. I första hand skall bostadslägenheterna hyras ut till änkor eller till ensamstående kvinnor med hemmahörande barn.


Sedan under åren tillkomna lagar - hyreslagen, socialtjänstlagen - har gjort ägande av fastigheter för uthyrning till behövande onödigt har styrelsen beslutat sälja fastigheterna (den sista fastigheten såldes 1 april 2003) och tillämpa §8 i stadgarna.


Skulle styrelsen i en framtid anse, att behovet av bostäder för arbetsklassen till billiga villkor är till fullo godosett, äger styrelsen efter eget gottfinnande använda den behållna avkastningen av stiftelsens tillgångar för lindrande av nöd och fattigdom inom Stockholm (de 14 stadsdelarna i Stockholm). Stiftelsens medel får dock ej användas för ändamål som enligt lag skall bekostas av allmänna medel.

Wilhelm Govenius (1825-1903)