Stiftelsen Wilhelm Govenii Minne

Urkund

I testamente av 26 mars 1903 förordnar Wilhelm Govenius att:


4) "allt hvad härutöver (efter diverse legat och andra förordnanden) återstår av vår qvarlåtenskap skall utgöra en fond under benämning "Wilhelm Govenii Minne", som skall förvaltas af en styrelse, bestående af fem personer, af hvilka öfverståthållaren utser en, Stockholms Herrar Stadsfullmäktige en och Stockholms Fattigvårdsnämnd den tredje.


Dessa tre utser derpå de återstående två personerna i Styrelsen, och böra dessa två vara praktiska män, väl förfarna i hvad som rörer husegendomar, dessas skötsel och uthyrning samt ega förmåga att bedöma fattiga hyresgästers anspråk och behof.


Lämpligt arvode till styrelseledamöterna, beräknat efter vars och ens arbete, skall af fonden utgå.


Fondens ändamål är:


a) Att inköpa inom Stockholms område lämplig tomt eller tomter, hvarå skall uppföras byggnader afsedda för arbetarebostäder.


Fattiga enkor med sina barn böra lemnas företräde vid erhållandet af bostad, och bestämmer för övrigt ofvannämnda Styrelse, hvilka bland de behöfvande sökande skola erhålla bostad.


Skulle i en framtid Styrelsen anse, att behovfet af billiga bostäder är tillgodosedt, eger Styrelsen att efter eget godtfinnande använda behållningen, dock alltid med hänsyn till lindrande af nöd och fattigdom inom Stockholm.

Wilhelm Govenius ligger begravd på

Norra Kyrkogården, Solna